Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumos

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

Mērķa grupa:

Valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības satura izstrādi, tā īstenošanas pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisku pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā.

Mērķis

Pasākuma pirmās kārtas mērķis ir dalība starptautiskos izglītības pētījumos un starptautisku organizāciju īstenoti pētījumi izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.

Atbalstāmās darbības:

Projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
1. MK noteikumu 6. punktā minēto starptautisko pētījumu programmu īstenošana un iegūto datu analīze;
2. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;
3. informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

6 375 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.68 26.01.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.3.6.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?