Oups
Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Mērķa grupa:

Vispārējās, t.sk. speciālās, un profesionālās izglītības iestādes, un to izglītojamie; profesionālās izglītības iestāžu absolventi vecumā līdz 25 gadiem

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

1.Atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izglītojamo karjeras atbalsta pilnveidei, lai sekmētu karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un daudzveidības paaugstināšanu:
1.1.informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
1.2.vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
1.3. nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšana profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai).
1.4. konkursantu sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos.
2. Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana izglītības iestādēs izglītojamajiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

19 618 584

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 359 07.06.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.3.5.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?