Oups
Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)

Mērķa grupa:
Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Individuāls atbalsta pasākumu kopums nabadzības riskam pakļautiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska izglītojamiem, atbalsts NVO, kas strādā ar PMP riska grupas jauniešiem, atbalsts pašvadlību PMP mazināšanas rīcības plānu sagatavošanai, izvērtēšanai un īstenošanai, atbalsts PMP rādītāju dinamikas uzskaites un analīzes sistēmai, kā arī vadlīniju sagatavošana un pilnveide koordinētai PMP mazināšanai. 

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

48 909 344

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 460 12.07.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.3.4.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?