Oups
Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)

Mērķa grupa:

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Atbalstāmās darbības:

Atbalsta ietvaros finansējuma saņēmējam ir atbalstāmas šādas darbības:
1. metodoloģiskā atbalsta sniegšana sadarbības partneriem visos projekta īstenošanas posmos:

 • metodoloģisko vadlīniju izstrāde darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
 • informatīvo pasākumu organizēšana sadarbības partneriem par projekta īstenošanas jautājumiem;
 •  mācību satura izstrāde, mācību nodrošināšana programmu vadītājiem, mērķa grupas jauniešu mentoriem un projekta īstenošanas un vadības personālam darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
 • regulāru supervīziju un pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem;
 • konsultāciju sniegšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem tiešsaistē, telefoniski un klātienē visā projekta īstenošanas laikā;

2. projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos projekta īstenošanas posmos:

 • sadarbības partneru sniegto projekta pārskatu izvērtēšana;
 • MK noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību kvalitātes novērtēšanas vizīšu nodrošināšana;
 • projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākumu rīkošana projekta sadarbības partneriem;

3. projekta vadība;
4. informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

7 650 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.385 07.07.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.3.3.

Piezīmes:

Atbalsta ietvaros sadarbības partnerim (pilsētas vai novada pašvaldības vai šādu pašvaldību apvienības) ir atbalstāmas šādas darbības:
1. mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
1.1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana:

 • mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
 • informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;
 • jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai;

1.2. mērķa grupas jaunieša profilēšanu un konsultēšanu:

 • individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
 • mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un tās aprakstīšana mērķa grupas jaunieša kartē, mērķa grupas jaunieša konsultēšana;

1.3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija:

 • individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā profilēšanas rezultātus un tās aprakstīšanu mērķa grupas jaunieša kartē;
 • vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana;

1.4. mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz Valsts izglītības attīstības aģentūras vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;


2. atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?